Menu

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů při poptávce

Hlavním kritériem při prodeji zboží, poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme být vůči zákazníkům maximálně korektní a veškeré zpracování osobních údajů provádíme transparentně. 

Z tohoto důvodu Vám naše společnost NTN Precision s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí, Pod Kaštany 1515/4, IČ 06147542, jako správce osobních údajů tímto dokumentem poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s tímto zpracováváním.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

Jedná se o základní identifikační a kontaktní osobní údaje, které jste vyplnili při zaslání poptávky na našich webových stránkách. Tyto zahrnují jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon.

 

Účel zpracování: 

Vaše osobní údaje jsou používány pro plnění Vaší poptávky nebo objednávky, včetně přijetí objednávky, uzavření smlouvy s naší společností, dodání zboží, vyrozumívání Vás o tomto dodání, fakturaci a uhrazení ceny zboží či služeb. Poté jsou údaje uchovávány pro účely vzniku případných právních nároků a pro potřeby archivace. 

 

Oprávnění ke zpracování: 

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné s Vámi uzavřít a splnit smlouvu. Zpracování tak provádíme na základě právního důvodu plnění smlouvy, poté na základě oprávněného zájmu naší společnosti pro účely případného zajištění či vymáhání právních nároků, a z důvodu plnění právních povinností pro účely archivace. 

 

Doba uložení: 

Po dobu realizace smlouvy uzavřené s Vámi, tj. do zániku posledních z práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a dále pro potřeby případného vzniku právních nároků a archivace po dobu 10 let od realizace, vždy však min. po dobu do skončení veškerých řízení o právních nárocích. 

 

Kategorie příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: 

Vaše osobní údaje nepředáváme v rámci tohoto zpracování třetím osobám. V případě nedodržení smlouvy ze strany zákazníka či vzniku jiného právního sporu údaje předáváme za účelem vymáhání plnění či hájení našich právních nároků našemu právnímu zástupci. 

 

Komu údaje zpřístupňujeme? 

S osobními údaji neobchodujeme. K Vašim údajům tak nemá přístup žádná osoba s výjimkou našich zaměstnanců a zpracovatelů, kteří je zpracovávají pouze na náš pokyn. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost zajišťovat jejich utajení a dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí: 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. 

 

Jaká jsou Vaše práva?

Vaším právem je právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. na informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, právo na námitku proti tomuto zpracování, právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů a na jejich doplnění, právo žádat výmaz osobních údajů popř. omezení zpracování. V případě, že nesouhlasíte s námi prováděným zpracováním, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Pokud budete mít dotazy ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na obchod@ntnprecision.cz nebo písemně na:

 

NTN Precision s.r.o.
Pod Hradbami 2006/9
594 01 Velké Meziříčí